Alemite

Statuten/Reglementen voor de vereniging ALEMITE

Onderstaande reglementen zijn tijdens de vergadering op 18/03/97 goedgekeurd en zijn gebaseerd op de STATUTEN, notarieel vastgelegd te Almelo op 18 juni 1997.
De statuten zijn NIET op de website gepubliceerd, maar zijn bij de secretaris ter inzage.
De Vereniging Alemite is ingeschreven bij de KvK Oost Nederland, onder nummer 40077386.

 

Reglementen

Artikel 1:

Naam en zetel

De vereniging draagt de naam "Vereniging Alemite" en is gevestigd in Hengelo (Overijssel) alwaar zij is opgericht op 18/06/1997

 

Artikel 2:

Doel

De vereniging heeft ten doel:

A. De behartiging en bevordering van de belangen van de eigenaren van "old-timermotoren", en rijders van deze motorvoertuigen in het algemeen.
B. Het bevorderen van onderlinge verstandhouding tussen de leden.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

A. Het organiseren van vergader/praatavonden en clubactiviteit-avonden met de leden.
B. Het organiseren van toeractiviteiten.
C. Het uitwisselen van kennisoverdracht en ervaringen en vaardigheden, alsmede het verlenen van hulp en bijstand bij het verwerven van onderdelen voor voormelde voertuigen c.q. complete motoren.
D. Alle andere wettige middelen, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 3:

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

 

Artikel 4:

Lidmaatschap

A. Van de vereniging kunnen lid zijn personen die eigenaar zijn van een Amerikaanse motor die dateert vóór 1 januari 1966 of een zijklep Servi-car.
B. De leden dienen hun belangstelling te tonen door zoveel mogelijk clubactiviteiten daadwerkelijk bij te wonen.
C. De leden dienen voor vergadering zich aan of af te melden bij aanwezigheid bij de secretaris of voorzitter.
D. De leden worden verondersteld motorrijder i.p.v. bezitter te zijn.
E. De leden dienen in het bezit te zijn van een geldig motor-rijbewijs.
F. De motor dient minimaal tegen risico van wettelijke aansprakelijkheid (W.A.) verzekerd te zijn tijdens clubactiviteiten.
G. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding en aanwezigheid op de desbetreffende vergadering.
H. Personen, die niet de eigendom hebben van het hierboven vermelde motorvoertuig, kunnen zonder teruggave van lidmaatschapsgeld niet langer lid zijn.

Artikel 5:

Einde van lidmaatschap

A. Door opzegging, uiterlijk voor 31 december.
B. Door het overlijden van het lid.
C. Het bestuur kan een lid royeren in geval van:

1. Wangedrag, te weten het in gevaar brengen van personen, de goede naam van dezen of van de club/vereniging.
2. Wanbetaling, te weten het niet betalen van de contributie vóór 1 maart van het desbetreffende jaar. Leden, die op 1 maart niet hebben betaald krijgen bericht + een verhoging van het te betalen bedrag. Is op de volgende vergadering niet betaald, volgt royement.
3. Het opzettelijk wanordelijk vertoonde rijgedrag.
4. Het onvoldoende (ter beoordeling van het bestuur) tonen van betrokkenheid bij het clubgebeuren.

Batige lidmaatschapsgelden worden bij opheffing van de vereniging na aftrek van de lopende rekeningen verrekend met de leden.

Artikel 6:

Plichten van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

A. Het organiseren en verkondigen van vergaderingen.
B. Het verstekken van informatie.
C. Het controleren van de doelstellingen van de vereniging.
D. Het beheren van de financiën.
E. Het uitbrengen en in stand houden van een website. Naast wetenswaardigheden dient deze website de bron te zijn voor de informatievoorziening naar de leden. De leden zonder internet aansluiting krijgen per post alleen uitnodigingen voor en informatie van clubactiviteiten.
F. Voert de door de leden genomen besluiten uit.
G. Het zelfstandig handelen namens leden in geval van spoed./noodgevallen.

Aftreden van leden van het bestuur dient minimaal 1 maand voor de jaarvergadering vermeld te worden.
Dit geldt tevens voor het kandidaat stellen voor vacante functies.

De voorzitter met secretaris en penningmeester vormen het dagelijkse bestuur en treden namens de vereniging op.

 

Artikel 7:

Algemene ledenvergadering

In februari van ieder jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin o.a. de bestuursverkiezingen gehouden worden.
Leden van het bestuur zitten minimaal 1 jaar en zijn herkiesbaar.
Meerderheid van stemmen bepaalt aanname. Bij staking van stemmen en geen uitslag na overleg, leidt tot een beslissing door het zittende bestuur.

 

Artikel 8:

Van de voorzitter

De voorzitter leidt alle bestuurs- en ledenvergaderingen.
Hij houdt toezicht over de gang van zaken in de vereniging. Hij controleert over de naleving van de reglementen. Hij bepaalt data en vergadering frequentie.
Een bestuurslid treedt elke 3 jaar af. Een volgens dit rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.

 

Artikel 9:

Van de secretaris

De secretaris is belast met briefwisseling, archiefbeheer, administratieve werkzaamheden. Hij bewaart ingekomen post en copies van de uitgaande post. Hij geeft inzage in voorgenoemde. Hij onderhoudt contacten met pers en andere clubs. Hij draagt een gespecificeerde rekening eens per maand over aan de penningmeester voor gemaakte (on)kosten. Bestuur kan ten allen tijde beschikken over alle bescheiden.
De secretaris houdt de leden lijsten bij en notuleert tijdens vergaderingen.
Een bestuurslid treedt elke 3 jaar af. Een volgens dit rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.

 

Artikel 10:

Van de penningmeester

Hij beheert de geldmiddelen en is belast met het innen der contributies. Hij houdt deze administaties bij. Hij doet alleen uitgaven ten overlegging van getekende rekeningen of kwitanties. Hij is verantwoordelijk voor deze gelden. Op de algemene leden vergadering geeft hij een gedetailleerd financieel verslag. Hij dient steeds inzage te geven over de administratie aan het bestuur. Hij dient zich te houden aan een jaarlijkse kascontrole uitgevoerd door 2 clubleden.
Een bestuurslid treedt elke 3 jaar af. Een volgens dit rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.

 

Artikel 11:

Contributie

De contributie dient bij vooruitbetaling voor 1 maart betaald te zijn. Na 1 september is een nieuw lid de helft van de contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie kan indien nodig geacht gewijzigd worden.

 

Artikel 12:

Stemming

Stemming geschiedt mondeling, tenzij in overeenstemming anders wordt beslist.

 

Artikel 13:

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur zo mogelijk in overleg met de leden.

 

Artikel 14:

Deze reglementen treden in werking op de vergaderingsdag waarop de goedkeuring plaatsvindt. Deze vergaderingsdag was op 18/03/97.

 

 

 

Wijzigingen

Revisie: 01

Goedgekeurd
18-02-2008

Artikel 6, punt E:De tekst  "Het uitbrengen van een clubblad" vervangen door de tekst: 

"Het uitbrengen en in stand houden van een website. Naast wetenswaardigheden dient deze website de bron te zijn voor de informatievoorziening naar de leden". De leden zonder internet aansluiting krijgen per post alleen uitnodigingen voor en informatie van clubactiviteiten.

Artikel 7:  De tekst "In januari van ieder jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden" vervangen door de tekst:

"In februari van ieder jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden" 

Artikel 8, 9, 10:  De volgende tekst toevoegen:>

"Een bestuurslid treedt elke 3 jaar af. Een volgens dit rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar".

 

Revisie: 02

Goedgekeurd
16-02-2009

Artikel 4, punt D:  De volgende tekst laten vervallen:

"De leden worden op de jaarvergadering op de hoogte gesteld van de frequentie waarmee de leden het afgelopen jaar activiteiten hebben bezocht i.v.m. beëindigen of verlengen lidmaatschap.&quot

De punt aanduidingen onder Artikel 4 hierop aanpassen.

 

harleylogo