Alemite

Privacy Policy Verklaring Alemite

 

Alemite, Club voor Amerikaanse Oldtimer Motoren Twente, is verantwoordelijk voor het beheer en de verwerking van de door leden en bezoekers van activiteiten verstrekte persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy Verklaring Alemite, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

l.koopman@home.nl

Alemite houdt zich aan de volgende regels:
● Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy Verklaring Alemite.
● Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze persoonsgegevens gegevens nodig hebben voor iets anders dan bedoeld.
● De functionarissen binnen de club passen technische en organisatorische maatregelen toe, zodanig dat de beveiliging van uw persoonsgegevens naar behoren gewaarborgd is.
● Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
● Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Alemite verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
● Om lid te kunnen zijn van onze vereniging.
● Registreren van betalingen van contributie.
● Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen aan leden en medewerkers van onze activiteiten.
● Het organiseren van Club of onderlinge activiteiten.

Voor de bovenstaande doelstellingen zullen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
● Naam (initialen, tussenvoegsel, achternaam, voornaam),
● Geboortedatum
● Geslacht
● Postadres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats),
● E-mailadres,
● Vaste telefoonnummer / Mobiel nummer.
● Mogelijke bezwaren tegen openbaring van namen en foto’s op de website en in openbare publicaties.

Bij het aangaan van het lidmaatschap vereisen wij een ondertekende verklaring dat het lid zich aan de AVG houdt voor wat betreft het aan derden doorgeven van persoonsgegevens van andere leden van Alemite.
Daarnaast registreren wij de datum waarop u lid bent geworden.
Van Medewerkers aan onze activiteiten vragen wij persoonsgegevens ten behoeve van uitnodigingen voor toekomstige activiteiten
De persoonsgegevens worden beheerd door leden van de vereniging en daarmee vervalt de noodzaak van een verwerkersovereenkomst.

Verstrekking binnen Alemite
De leden van Alemite krijgen een adres en telefoonlijst van de leden ten behoeve van het organiseren van onderlinge contacten en activiteiten.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
Alemite bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
Voor het kunnen sturen van uitnodigingen worden persoonsgegevens tot maximaal 3 jaar na de laatste geregistreerde deelname aan enige activiteit bewaard.

Beveiliging
De leden welke persoonsgegevens beheren hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelen gelden;
● Alle personen die namens Alemite van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Hiervoor worden ondertekende verklaringen vereist van ieder lid bij inschrijving bij de vereniging, en van iedere deelnemer aan een activiteit wanneer hij/zij zich inschrijft bij deze activiteit.
● Persoonsgegevens van onze leden zijn NIET via de website van Alemite toegankelijk.
● De functionarissen binnen de club maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
● Alemite evalueert regelmatig deze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Alemite van u ontvangen heeft. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Verzoeken kunnen worden gericht aan het bovengenoemde adres en zullen binnen de termijn van 1 maand worden afgehandeld.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

harleylogo